تقرير أهداف التنمية المستدامة: 6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية

تقرير أهداف التنمية المستدامة: 6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية

6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية

Clean Water and Sanitation (SDG 6)

https://www.mans.edu.eg/mans-news/2223-mansoura-university-water-conference-recommended-the-need-to-negotiate-with-the-nile-basin-countries-to-preserve-the-rights-of-egypt-s-water

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/101512/130/380051/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/101512/130/380051/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx

https://www.youm7.com/story/2017/10/27/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9/3483627

http://www.innfrad.com/News/31/867370/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://sh.mans.edu.eg/about-ar/egypt-s-future/iistratijiat-altanmiat-almustadamat

https://sh.mans.edu.eg/2017-03-07-10-19-20/2017-07-01-10-15-36

https://agrfac.mans.edu.eg/index.php/bio

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://drive.google.com/file/d/1-13CTOhoUfOHda0BTYGwXxHip9zZy-bV/view

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/101512/130/380051/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx

https://gate.ahram.org.eg/News/2136387.aspx

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://www.elwatannews.com/news/details/4074990

https://www.elwatannews.com/news/details/4074990

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

http://centers.mans.edu.eg/water/us.htm

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/101512/130/380051/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx

https://www.youm7.com/story/2022/3/1/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/5675004

https://scifac.mans.edu.eg/index.php/2021-12-16-08-39-46?layout=edit&id=4421


طباعة   البريد الإلكتروني